Poslanstvo

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je prostovoljno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo svojo dejavnost na območju R Slovenije. Ustanovljeno je bilo 20. novembra 1994.

Namen in naloge Združenja so izboljšanje pogojev za razvoj in izvajanje zasebne zdravniške dejavnosti ter zagotavljanja socialne varnosti članov. Cilje, naloge in delo Združenja opredeljujejo Pravila.

Najvišji organ Združenja je občni zbor. Sestavljajo ga vsi člani Združenja. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Člani na občnem zboru izvolijo vse ostale organe in določijo smernice za delo Združenja. Mandatna doba organov Združenja je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Vsi organi in funkcionarji so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

Nadzor nad delom Združenja opravlja nadzorni odbor.

Izvršilni odbor po usmeritvah občnega zbora vodi delo Združenja med dvema občnima zboroma. Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovne skupine Združenja.

Disciplinsko sodišče obravnava člane, ki delujejo v nasprotju s Pravili Združenja.